0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

پایه اول

نمایش 1–16 از 23 نتیجه

 • فیلم آموزش نشانه الف بالا و پایین خط زمینه کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم آموزش نشانه الف بالا و پایین خط زمینه کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران ارائه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 فیلم آموزش نشانه الف بالا و پایین خط زمینه کتاب فارسی و نگارش اول دبستان...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم ببین و بگو صفحه 8 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم ببین و بگو صفحه 8 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران ارائه شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   فیلم ببین و بگو صفحه 8 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم بشمار و بگو صفحه 10 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم بشمار و بگو صفحه 10 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-10-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 خداوند را سپاس می گزاریم که به ما توفیق داد تا در جهت بهبود و بهسازی روش های...

  پشتیبان درسینه 3(Ms. SabzAli)

 • فیلم بشمار و بگو صفحه 7 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم بشمار و بگو صفحه 7 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان ارائه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 فیلم بشمار و بگو صفحه 7 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش مدرسه_تلویزیونی_ایران مشاهده نمایید. رسیدن...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم تم 2 صفحه 9 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم تم 2 صفحه 9 کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش در قالب مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%85-2-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   کتاب ریاضی پایه ی چهارم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم خوب نگاه کن ( صفحه 12 ) و زیر آب یا روی آب ( صفحه 13) کتاب علوم اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم خوب نگاه کن ( صفحه 12 ) و زیر آب یا روی آب ( صفحه 13) کتاب علوم اول دبستان از شبکه آموزش(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب علوم تجربی پایه اول دبستان می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86!(%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-12)-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%9F!(%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-13)-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   درس...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم درس اول – سایه ها کتاب علوم اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم درس اول - سایه ها کتاب علوم اول دبستان از شبکه آموزش در قالب مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان مقطع ابتدایی مناسب می باشد. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 پیش از تدریس هر درس، همیشه به منابع یادگیری همچون کتاب راهنمای معلّم فیلم درس...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم درس اول – سوره توحید و پیام قرآنی کتاب آموزش قرآن اول دبستان از شبکه قرآن

  فیلم درس اول – سوره توحید و پیام قرآنی کتاب آموزش قرآن اول دبستان از شبکه قرآن در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران تهیه و پخش شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.mp4 تشویق دانش آموزان به خواندن سوره ها شبیه قرائت الگو (نوار و...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم درس دو – سلام به من نگاه کن کتاب علوم اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم درس دو - سلام به من نگاه کن کتاب علوم اول دبستان از شبکه آموزش(مدرسه تلویزیونی ایران) از مجموعه فیلم های کتاب علوم تجربی پایه اول دبستان می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   درس علوم، درسی است که به آسانی...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم درس یک کتاب آموزش قرآن اول دبستان از شبکه قرآن

  فیلم درس یک کتاب آموزش قرآن اول دبستان از شبکه قرآن (مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب آموزش قرآن پایه اول دبستان می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.mp4   در پایه اول دبستان نوآموزان خواندن و نوشتن خط فارسى را توسط آموزگاران...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم فصل اول – ادامه اذان و اقامه و سوره حمد کتاب آموزش قرآن سوم دبستان از شبکه قرآن

  فیلم فصل اول – ادامه اذان و اقامه و سوره حمد کتاب آموزش قرآن سوم دبستان از شبکه قرآن در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران تهیه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.mp4 در این کتاب دانش آموز می تواند با با کتاب خدا یعنى...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • 0

  فیلم مروری بر نگاره ها کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مروری بر نگاره ها کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران تهیه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 جوهره ی آثار حکيمان و فرزانگان پهنه ی علم و ادب، همواره از سرچشمه ی معارف باور...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم معرفی شکل های هندسی کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم معرفی شکل های هندسی کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش در قالب مدرسه_تلویزیونی_ایران برای دانش آموزان می باشد. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 کتاب ریاضی پایه ی چهارم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب های...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم معرفی کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم معرفی کتاب ریاضی اول دبستان از شبکه آموزش(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب ریاضی پایه اول دبستان می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   در این کتاب تلاش شده است با روشهای آموزشی جدید، دانش آموزان به فکر کردن ترغیب شوند...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم معرفی کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم معرفی کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب فارسی و نگارش پایه اول دبستان می باشد.   http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   در کتاب فارسی (مهارت خواندن) به روش کلّى و در اىن کتاب به روش تحلىلى و...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم نگاره 1 کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم نگاره 1 کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب فارسی و نگارش پایه اول دبستان می باشد.   http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   در کتاب فارسی (مهارت خواندن) به روش کلّى و در اىن کتاب به روش تحلىلى...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)