0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

نگارش فارسی اول

نمایش دادن همه 7 نتیجه

 • فیلم ببین و بگو صفحه 8 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم ببین و بگو صفحه 8 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران ارائه شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   فیلم ببین و بگو صفحه 8 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • 0

  فیلم مروری بر نگاره ها کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مروری بر نگاره ها کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران تهیه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 جوهره ی آثار حکيمان و فرزانگان پهنه ی علم و ادب، همواره از سرچشمه ی معارف باور...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم معرفی کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم معرفی کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب فارسی و نگارش پایه اول دبستان می باشد.   http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   در کتاب فارسی (مهارت خواندن) به روش کلّى و در اىن کتاب به روش تحلىلى و...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم نگاره 1 کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم نگاره 1 کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب فارسی و نگارش پایه اول دبستان می باشد.   http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   در کتاب فارسی (مهارت خواندن) به روش کلّى و در اىن کتاب به روش تحلىلى...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم نگاره 2 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم نگاره 2 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران ارائه شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 فیلم نگاره 2 کتاب فارسی اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه_تلویزیونی_ایران تدریس شده است. جوهره ی آثار حکيمان و فرزانگان...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم نگاره 3 کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش

  فیلم نگاره 3 کتاب فارسی و نگارش اول دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران مشاهده نمایید. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 جوهره ی آثار حکيمان و فرزانگان پهنه ی علم و ادب، همواره از سرچشمه ی معارف باور شناختی دین اسلام...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • کتاب نگارش اول دبستان

  در کتاب فارسی (مهارت خواندن) به روش کلّى و در اىن کتاب به روش تحلىلى و در بعضى از بخش هاى هر دو کتاب به هر دو رویكرد توجّه شده است در این کتاب به مهارت های نوشتاری زبان (دست ورزی، رونوىسی، کلمه نویسی، جمله نویسی، بندنوىسی) و مهارت هاىی نظیر...

  پشتیبان درسینه