0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

ریاضی دوم

نمایش دادن همه 8 نتیجه

 • فیلم دوره جمع اول ابتدایی در تدریس کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم دوره جمع اول ابتدایی در تدریس کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش با عنوان مدرسه_تلویزیونی_ایران برای مقطع ابتدایی می باشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 کتاب ریاضی پایه ی دوم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم دوره ریاضی دوم مبحث الگوها در تدریس کتاب ریاضی سوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم دوره ریاضی دوم مبحث الگوها در تدریس کتاب ریاضی سوم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران تهیه شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 در این کتاب نیز تلاش شده است دانشآموزان با روشهای نوین آموزشی، به فکر کردن ترغیب...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم دوره مبحث الگویابی ریاضی اول دبستان در تدریس کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم دوره مبحث الگویابی ریاضی اول دبستان در تدریس کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش با نام مدرسه_تلویزیونی_ایران برای  مقطع ابتدایی می باشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 کتاب ریاضی پایه ی دوم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم فصل یک – عدد و شمارش صفحه 3 و 4 کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم فصل یک - عدد و شمارش صفحه 3 و 4 کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش از مدرسه تلویزیونی ایران برای دانش آموزان نمایش داده شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-3-%D9%88-4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   کتاب ریاضی پایه ی دوم در جهت اهداف...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم مرور عدد 1تا 100 کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور عدد 1تا 100 کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش از مدرسه_تلویزیونی_ایران  برای دانش آموزان نمایش داده شده است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-1-%D8%AA%D8%A7-100-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4 کتاب ریاضی پایه ی دوم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم مرور مبحث تفریق کتاب ریاضی اول دبستان در تدریس کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم مرور مبحث تفریق کتاب ریاضی اول دبستان در تدریس کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش از مدرسه_تلویزیونی_ایران  برای دانش آموزان نمایش داده شده است.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   کتاب ریاضی پایه ی دوم در جهت اهداف برنامه ی درسی...

  مدیر درسینه

 • فیلم معرفی کتاب و فصل اول عدد و شمارش کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش

  فیلم معرفی کتاب و فصل اول عدد و شمارش کتاب ریاضی دوم دبستان از شبکه آموزش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای دانش آموزان مقطع ابتدایی است. https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.mp4   کتاب ریاضی پایه ی دوم در جهت اهداف برنامه ی درسی...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • کتاب ریاضی دوم دبستان

  آموزش ریاضیّات نه تنها اهرمی مؤثر برای رشد تفکّر است، بلکه وسیله ای برای تعالی انسان از طریق ساختارهای شناختی و معرفتی اوست که البته بدون تکیه بر معارف الهی و علوم توحیدی میسر نخواهد بود. درس ریاضیّات باید برای...

  پشتیبان درسینه