0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

جغرافیا (2)

نمایش دادن همه 10 نتیجه

 • فیلم درس ده – کشور ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار

  فیلم درس ده - کشور ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب جغرافیا 2 یازدهم نظری رشته علوم انسانی می باشد.   http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7(2)_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1.mp4   کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی شامل چهار فصل...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم درس دو – انسان و ناحیه کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار

  فیلم درس دو - انسان و ناحیه کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار (مدرسه تلویزیونی ایران) از مجموعه فیلم های کتاب جغرافیا 2 یازدهم نظری رشته علوم انسانی می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7(2)_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-(2)-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1.mp4   کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم درس نه – معنا و مفهوم ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار

  فیلم درس نه - معنا و مفهوم ناحیه سیاسی کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب جغرافیا 2 یازدهم نظری رشته علوم انسانی می باشد.   http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7(2)_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1.mp4   کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی شامل...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم درس هشت – تجارت بین المللی کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار

  فیلم درس هشت - تجارت بین المللی کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب جغرافیا 2 یازدهم نظری رشته علوم انسانی می باشد.   http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7(2)_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1.mp4   کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی شامل چهار فصل...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم درس هشت – نواحی اقتصادی ( تجارت و اقتصاد جهانی ) کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار

  فیلم درس هشت - نواحی اقتصادی ( تجارت و اقتصاد جهانی ) کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب جغرافیا 2 یازدهم نظری رشته علوم انسانی می باشد.   http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7(2)_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-(%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C)-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1.mp4   کتاب جغرافیا (2)...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم درس یازده – ژئوپلتیک کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار

  فیلم درس یازده - ژئوپلتیک کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب جغرافیا 2 یازدهم نظری رشته علوم انسانی می باشد.   http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7(2)_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1.mp4   کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی شامل چهار فصل و یازده...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم فصل اول – ناحیه بندی کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار

  فیلم فصل اول - ناحیه بندی کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار (مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب جغرافیا 2 یازدهم نظری رشته علوم انسانی می باشد.   https://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7(2)_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1.mp4   کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی شامل چهار فصل...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم فصل چهار – مناطق ژئوپلتیکی کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار

  فیلم فصل چهار - مناطق ژئوپلتیکی کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب جغرافیا 2 یازدهم نظری رشته علوم انسانی می باشد.   http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7(2)_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1.mp4   کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی شامل چهار فصل و...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • فیلم فصل چهار – نواحی سیاسی کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار

  فیلم فصل چهار - نواحی سیاسی کتاب جغرافیا 2 یازدهم انسانی از شبکه چهار(مدرسه_تلویزیونی_ایران) از مجموعه فیلم های کتاب جغرافیا 2 یازدهم نظری رشته علوم انسانی می باشد.   http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7(2)_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1.mp4   کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی شامل چهار فصل و...

  پشتیبان درسینه 2 (Ms. AhmadNia)

 • کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی

  در کتاب جغرافیا (2) یازدهم انسانی با مفهوم ناحیه و نواحی طبیعی، سیاسی و انسانی در مقیاس جهانی آشنا می شوید و در قالب رویکرد ناحیه ای، برخی اصول و مبانی دانش جغرافیا را نیز می آموزید. یکی از حوزه...

  پشتیبان درسینه