0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

مکاترونیک

نمایش 1–16 از 68 نتیجه

 • فیلم اره کاری تئوری کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم اره کاری تئوری برگرفته از مجموعه فیلم های پودمان دوم کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه  دهم مکاترونیک می باشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C.mp4 جداسازی قطعات ازیکدیگر درحالت سرد که توسط ابزار برنده و سخت (تیغه اره) انجام میپذیرد را اره کاری میگویند. چرا...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم اره کاری عملی کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم اره کاری عملی برگرفته از مجموعه فیلم های پودمان دوم کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه ی دهم رشته ی مکاترونیک می باشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C.mp4 جداسازی قطعات ازیکدیگر درحالت سرد که توسط ابزار برنده و سخت (تیغه اره) انجام میپذیرد را اره...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم اره کاری نظری کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم اره کاری نظری از مجموعه فیلم های پودمان دوم کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه ی دهم رشته ی مکاترونیک می باشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C.mp4   در روش برشکاری با براده برداری عمل برش از طریق جداسازی مواد تشکیل دهنده قطعه توسط ابزارهای...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم برنامه نویسی و میکروکنترل کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم برنامه نویسی و میکروکنترل برگرفته از مجموعه فیلم های پودمان سوم کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه دهم رشته ی مکاترونیک فنی و حرفه ای است. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84.mp4 به آي سي هایي که قابل برنامه ریزي مي باشد و عملکرد آنها از...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم پرچ کاری نظری کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم پرچ کاری نظری از مجموعه فیلم های آموزشی پودمان دوم کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه دهم رشته ی  مکاترونیک است. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C.mp4 پرچیدن یا پرچ کردن در لغت به معنای پهن کردن سر میخ کوبیده شده است، به طوری که نتوان...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم ترسیم شکل های دوبعدی کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم ترسیم شکل های دوبعدی برگرفته از مجموعه فیلم های آموزشی پودمان سوم کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک است. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C.mp4 نصب و راه اندازي ماشین آلات حرکت مشخصه اصلي ( مکانیزم ) را مشخص میکند. در طراحي و تحلیل اجزاي...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم جوشکاری (1) کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم جوشکاری (1) برگرفته از مجموعه فیلم های پودمان چهارم کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه دهم رشته ی مکاترونیک فنی و حرفه ای می باشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-(1).mp4 امروزه به منظور اتصال قطعات فلزی از روش های مختلفی میشود. اتصالاتی که در قطعات...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم جوشکاری (2) کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم جوشکاری (2) از مجموعه فیلم های پودمان چهارم کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم رشته ی مکاترونیک فنی و حرفه ای است. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-(2).mp4 امروزه به منظور اتصال قطعات فلزی از روش های مختلفی استفاده میشود. اتصالاتی که در قطعات فلزی کاربرد...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم جوشکاری (3) کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم جوشکاری (3) برگرفته از مجموعه فیلم های پودمان چهارم کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه ی دهم رشته ی مکاترونیک فنی و حرفه ای است. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-(3).mp4 پرداختن به نوع اتصال بستگی به نیاز جدا نمودن قطعات، استحکام و پایداری، آب بندی...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم جوشکاری (4) کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم جوشکاری (4) برگرفته لز فیلم های مجموعه پودمان چهارم کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه ی  دهم رشته ی مکاترونیک فنی و حرفه ای است. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-(4).mp4 پرداختن به نوع اتصال بستگی به نیاز جدا نمودن قطعات، استحکام و پایداری، آب بندی...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم جوشکاری (5) کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم جوشکاری (5) برگرفته از مجموعه فیلم های پودمان چهارم کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه ی دهم رشته ی مکاترونیک فنی و حرفه ای است. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-(5).mp4 امروزه به منظور اتصال قطعات فلزی از روش های مختلفی استفاده میشود. اتصالاتی که در...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم جوشکاری تئوری کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم جوشکاری تئوری از مجموعه فیلم های پودمان چهارم کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه ی دهم رشته ی مکاترونیک فنی و حرفه ای است. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C.mp4 امروزه به منظور اتصال قطعات فلزی از روش های مختلفی استفاده میشود. اتصالاتی که در قطعات...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم جوشکاری عملی کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم جوشکاری عملی برگرفته از مجموعه فیلم های پودمان چهارم کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه ی دهم رشته ی مکاترونیک فنی حرفه ای می باشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C.mp4 امروزه به منظور اتصال قطعات فلزی از روش های مختلفی استفاده میشود. اتصالاتی که در...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم خم کاری عملی کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم خم کاری عملی برگرفته از مجموعه فیلم های پودمان دوم  کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه ی دهم رشته ی مکاترونیک فنی و حرفه ای میباشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C.mp4 تئوری خم در صنعت خمکاری یک اصل اجتناب ناپذیر است. طراحان ومتخصصان این صنعت...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم خم کاری نظری کتاب مصنوعات مکاترونیکی دهم مکاترونیک

  فیلم خم کاری نظری از مجموعه فیلم های پودمان دوم کتاب مصنوعات مکاترونیکی پایه ی دهم رشته ی مکاترونیک فنی و حرفه ای است. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C.mp4 تئوری خم در صنعت خمکاری یک اصل اجتناب ناپذیر است. طراحان ومتخصصان این صنعت اساس...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)

 • فیلم راهنمای معلم کلیات کتاب نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی مکاترونیک دهم

  فیلم راهنمای معلم کلیات برگرفته از مجموعه فیلم های  کتاب نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی مکاترونیک پایه دهم می باشد. http://dl2.darsineh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/6_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/1_%D8%AF%D9%87%D9%85/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA.mp4 وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه ها، ما را بر آن داشت تا محتوای...

  پشتیبان درسینه 5(Ms. Nikoo)