0

کتاب ضمیمه دین و زندگی (1) دهم نظری

توضیحات

کتاب ضمیمه دین و زندگی (1) دهم نظری شامل مطالب ضروري مربوط بـه اصول
و فروع دین از دیدگاه علما و فقهاي اهل سنت و احکام ویژه این مذهب است.
از آنجــا کــه در کشــور اســلامي مــا، گروهــي
از دانش آمـوزان اهـل تسـنّن در احـکام و فـروع ديـن پيـرو مذهـب امـام
ابوحنيفـه و گروهـي ديگـر پيـرو مذهـب امـام شـافعي مي باشـند، از این رو، در
کتـاب درسـي در مـوارد اختـلاف، احـکام بر مبنـاي نظـرات فقهـاي هـر دو مذهـب بيـان شـده اسـت.

نکتـه قابـل توجـه در اينجـا اين اسـت کـه اختـلاف نظـر مجتهديـن و ائمـه
مذاهـب در مسـائل فرعـي و احـکام، هرگـز نبايـد موجـب تفرقـه و جدايـي ميـان
مسـلمانان گـردد. اختـلاف نظـر علمـي و بحث هـاي بـدون تعصـب و تنگ نظـري
بـراي روشـن شـدن حقيقـت، کاري نيکـو و پسـنديده اسـت.

مطالب کتاب ضمیمه دین و زندگی (1) دهم نظری به جاي بخش های اختصاصي کتاب دین و زندگی ( 1) براي دانش آموزان اهــل تسـنّن تدریس مي گردد.
علمـا و روشـنگران دينـي بايـد بـدون توجـه بـه وسوسـه هاي دشـمنان اسـلام و
سـخنان متعصبـان جاهل، بـا ديدگاهـي وسـيع و سـعه صدر بـه قـرآن مراجعـه
نماينـد و بـا توجـه بـه آيـه شـريفه «فــان تنازعتـم فـی شـيءٍ فــردوه الـي اللّـه و الــرسول» اختلاف هـا

و درگيري هـاي خـود را بـا توجـه بـه قـرآن و سـنت حضـرت رسـول حـل نماينـد.

 

همچنین ببینید ضمیمه دین و زندگی (1)  رو در سایت چاپ که فصول کتاب را به تکفیک جهت دانلود قرار داده است.

بقیه کتابهای دهم نظری  رو از اینجاببینید..

اطلاعات بیشتر

نوع

پایه تحصیلی

دهم

دوره تحصیلی

دوره دوم متوسطه – نظری

رشته تحصیلی

شاخه نظری – کلیه رشته ها

سال نشر

98-99

کد کتاب

110238

نظرات کاربران

متاسفیم! برای ثبت دیدگاه باید وارد شوید!

اطلاعات فروشنده

پشتیبان درسینه
پشتیبان درسینه

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

محصولات مرتبط

پشتیبان درسینه
پشتیبان درسینه
تاریخ عضویت : 19 بهمن 1398

محصولات بیشتر فروشنده
لینک کوتاه :

دیدگاه ها